Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla Festivalů fantazie

Prosíme o pochopení, že při takto velké akci je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování bude vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pořadatelé zodpovídají za mnohamilionové majetky pronajatých budov, techniky apod. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov. Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jisti, vidíte-li někoho porušovat pravidla, máte nějaké přání nebo stížnost, obraťte se na pořadatele označené tričky (oranžová s nápisem POŘADATEL a STAFF) a visačkami. Poradí, pomohou, protože většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas. Na pořadatele se obracejte i s problémy, jako je chybějící toaletní papír, prasklá žárovka, nepořádek různého druhu, nebo ohledně těch účastníků, kteří porušují stanovená pravidla, zejména zákaz kouření a používání teplo vyvíjejících spotřebičů. Pokud je nestačí jen napomenout.

Festival je pořádán fanoušky pro fanoušky. To mimo jiné znamená, že je od účastníků očekávána vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a tolerance, větší pozornost a ochota vůči ostatním účastníkům. Respektujte prosím pořadatele a pomáhejte jim, nejsou na festivalu proto, aby po vás uklízeli nebo vás vodili za ručičku ;-). Připomínáme, že poškozování festivalového vybavení, nevracení lahví od piva, krádeže sklenic apod. je placeno vaším vstupným na úkor programu a služeb. Prosím pomozte nám ohlídat, aby se to nestávalo. Rádi se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na festivalu chovat, abychom pro vás, dodržující pravidla a pomáhající pořadatelům, mohli udělat festival co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti. Vaši pořadatelé

Základní pravidla

Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami čerpaných služeb a dodržovat je. Účastník Bloody Xmas se přihlášením předem nebo na místě zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb festivalu a je si vědom toho, že jejich závažné či opakované porušení může znamenat okamžité vyloučení z akce, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb, i vyloučení trvalé z příštích akcí. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Poslouchat pokyny pořadatelů a označených vedoucích programových linií. Jsou oprávněni za nedodržování pokynů a pravidel účasti vyznačit prohřešek proti pravidlům na vstupenku. Odmítnutí záznamu je porušením pravidel účasti. V případě sporu účastníka s pořadatelem rozhoduje zástupce ředitele nebo ředitel festivalu.

3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné osoby (rodiče, sourozenec starší 18 let apod.) nebo s písemným souhlasem rodičů apod.). Nenechávejte svá zavazadla a věci v areálu festivalu volně ležet bez dozoru, nejen kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, ale také pro ochranu vašeho majetku. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže. Kouřit (i vodní dýmky) je povoleno pouze na vyznačených místech. V hotelích, ubytovnách, internátech apod. platí pravidla majitele. Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo kdekoliv v areálu festivalu je přísně zakázáno. Výjimkou jsou notebooky, nabíječky mobilů a baterií do foťáků. Elektrické spotřebiče osobní hygieny jako fény, holící strojky apod. lze používat v umývárnách. Spotřebiče na ubytovacích zařízeních mohou být používané jen v prostorách k tomu určených a pouze způsobem běžným či uvedeným v návodu. Pořadatelem nalezené spotřebiče porušující pravidla si lze vyzvednout na recepci.

4. Nosit STÁLE VIDITELNĚ vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem a při objednávání alkoholu nebo na výzvu pořadatele. Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele, případně i na recepci. V tom případě doporučujeme prokázání totožnosti, aby nedošlo k zneplatnění vstupenky. V případě dřívějšího odjezdu lze předat vstupenku někomu jinému pouze prostřednictvím recepce.

5. Nosit s sebou ubytovenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem do svého ubytovacího zařízení a pro vydání klíčů. Dodržováním tohoto pravidla mj. chráníte věci svých kamarádů a svoje před krádežemi.

6. Neobtěžovat okolí. Po celou dobu festivalu prosím respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu i ve městě. Noční klid akce je stanoven na 24-7 hodin. V tuto dobu je zakázáno svítit, povídat si a způsobovat hluk ve společných ubytovacích zařízeních (zejména ve třídách a tělocvičnách), v budovách festivalu. Noční klid města je od 22 do 6 h., zejména v tuto dobu je zakázáno působit hluk a nepořádek ve městě.

7. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti. Konzumace vlastních jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách festivalu je zakázána. Hraní her v občerstvovacích zařízeních festivalu není povoleno, herního prostoru je dost jinde. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Kouřit v restauracích v době jídla je bezohlednost. Prosím neseďte a nestůjte v místech průchodu. Při komunikaci s obsluhou a pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování. Před manipulací s okny se domluvte s okolními účastníky.

8. Dodržovat hygienu. Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžování zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. Přezouvání pro ubytované ve spacáku je nařízeno z důvodu ochrany podlah před poškozením a pro omezení zápachu. Doporučujeme více párů obuvi, v létě i otevřené. Zvířata nemají na festival přístup bez ohledu na druh a velikost, případné výjimky uděluje ředitel festivalu nebo jeho zástupci.

9. Uklízet odpadky, udržovat čistotu. Odpadky patří do koše nebo popelnice. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety, dokonce i sirka jsou odpadky. Důsledně třiďte odpadky na plasty, papír, sklo a ostatní do příslušně označených košů a kontejnerů. Netříděný odpad vede ke zbytečným výdajům festivalu. Plastové lahve sešlápněte, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné papírové tácky nepatří do papíru. Udržujte maximální pořádek. Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky za něj zodpovědné, nereagující na vaši domluvu.

10. Nepoškozovat zařízení, vracet lahve a nádobí. Hlídat si vlastní věci. Prosíme pomozte a hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení programových místností a budov, ubytovacích zařízení, občerstvovacích zařízení a zařízení města. Vandalství prosím ohlaste okamžitě nejbližšímu pořadateli nebo na HOT LINE či recepci. Stane-li se nehoda a něco se rozbije, prosím ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním. Zároveň si hlídejte vlastní věci, krádeže se nevyhýbají ani našim festivalům.

11. Nerušit pořady. V průběhu programu nerušte přednášející, zbytečně nevcházejte a nenahlížejte do programových místností. Pořadatel zodpovědný za místnost (vedoucí programové linie) určuje zaplnění místnosti.

12. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu. Zejména upozorňujeme na nezákonnost poskytování nelegálních kopií čehokoliv, na nelegálnost i měkkých drog a na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Při objednávání jakéhokoliv alkoholu má barman právo požádat objednávajícího o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich odpovědnost za to, že nebudou objednávat alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o pravosti vstupenky a vyznačení věkové hranice může barman odmítnout prodat alkohol, pokud mu účastník neprokáže průkazem totožnosti zletilost. Barman může odmítnout prodej alkoholu silně podnapilým osobám. Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy, platí i pro účastníky. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách festivalu vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme.